ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าทับที่ทำกินของเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าทับที่ทำกินของเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตรวจสอบรายชื่อและลงพื้นที่สำรวจรังวัดสวนป่าห้วยจันทร์ สวนป่าขุนหาญ และสวนป่าละเอาะ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมัชชาเกษตรกรที่ได้เสนอปัญหา กรณีสวนป่าทับที่ทำกินของเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามกรอบระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการแปลพิสูทธิ์สิทธิ์ตามภาพถ่ายทางอากาศ การตรวจสอบเปรียบเทียบการครอบครองการทำประโยชน์ชุดเดิม และที่สำรวจเพิ่มเติม ฯลฯ
สำหรับประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
• การนำข้อมูลผลการสำรวจรังวัดที่ได้ข้อยุติแล้ว นำไปซ้อนทับกับผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ : ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เป็นหน่วยรับผิดชอบและดำเนินการ
• การส่งผลการดำเนินการที่เสร็จสิ้นแล้วต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสวนป่าทับที่ทำกินของเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกรนั้น ให้ทยอยส่งได้ โดยไม่ต้องรอจนครบทุกราย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้า : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานอำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอขุนหาญ สรุปข้อมูลผลการรังวัดแปลงที่แล้วเสร็จ และได้ข้อยุติแล้ว ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เพื่อป้องกันความล่าช้า และในส่วนที่มีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรต่อไป
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุคณะกรรมการฯ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี หัวหน้าสวนป่าขุนหาญ หัวหน้าสวนป่าละเอาะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนหาญ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำเกลี้ยง ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง และอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2