เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการสหกรณ์ยุค 4.0

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการสหกรณ์ยุค 4.0 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดการบริหารการจัดการสหกรณ์และการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ และสหกรณ์ที่ใช้บริการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 150 ราย คณะวิทยากรจาก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษอีกด้วย
การจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายธีรนันท์ คำคาวี ประธานกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการสหกรณ์ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพีธีเปิดและเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2