เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน “นวัตกรรมแก้จน คนศรีสะเกษ” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Big Data ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 17 แห่ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน “นวัตกรรมแก้จน คนศรีสะเกษ” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Big Data ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นโมเดลแก้จน (OM) ซึ่งมีการดำเนินการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. การปลูกและแปรรูปผักขะแยง ผักพื้นถิ่น มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นเครื่องปรุงอาหารอัตลักษณ์ของคนอีสาน
2. การเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีดผง สัตว์เศรษฐกิจ แหล่งโปรตีนที่สำคัญ เลี้ยงง่าย โตเร็ว
3. ผ้าทอศรีลำดวน : ทุนทางวัฒนธรรมบนความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนคนจน ลายดอกลำดวน ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
4. แนวทางการจัดตั้งกองทุนน้ำยั่งยืน เพื่อสวัสดิการครัวเรือนคนจน ตำบลนำร่อง เพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
จากนั้น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Big Data ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์จังหวัดไปสู่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดศรีสะเกษ อย่างยั่งยืน
2. เพื่อร่วมพัฒนาและร่วมใช้งานระบบฐานข้อมูล Big Data มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. เพื่อร่วมจัดเก็บ บันทึกข้อมูล ส่งต่อความช่วยเหลือ กลุ่มคนจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. การบูรณาการความร่วมมือในด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบดำเนินการและบูรณาการร่วมกัน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2