เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
พิธีการก่อนเปิดประชุมประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
– มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่นายอำเภอ 8 นาย
– มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการ สร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”
– มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับรางวัลองค์ความรู้ดีเด่น เรื่องเล่าเร้าพลังระดับเขตตรวจราชการและระดับจังหวัด
– มอบเกียรติบัตรในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565แก่อำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุ 12 อำเภอ
– มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่าง
– การนำเสนอกิจกรรมในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
– การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงต่างๆ ปฏิทินกิจกรรม และวาระจังหวัด รวมทั้งงานสำคัญในเดือน มิถุนายน 2565
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) อัยการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รทก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน คณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2