เป็นประธานการคัดเลือกผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ เป็นประธานการคัดเลือกผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
จังหวัดศรีสะเกษได้รวมพลังจากทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐ โรงเรียน ภาคเอกชน กลุ่มสตรี และประชาชน ดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อฯ ทั้งหมดจำนวน 1,990 ตัว และคัดเลือกจำนวน 90 ตัว เพื่อนำไปประดับในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ส่วนที่เหลือจะนำมาประดับตกแต่งในงานสำคัญของจังหวัดและงานพัฒนาสตรีต่อไป แสดงถึงความจงรักภักดี เป็นน้ำหนึ่งใจของคนชาวศรีสะเกษที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้
โดยมีคณะกรรมการฯ คัดเลือก ประกอบด้วย พัฒนการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถศรีสะเกษ คุณครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คุณครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) จังหวัด ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัด ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และประธานกลุ่มสิ่งประดิษฐ์อาภรณ์ อำเภอบึงบูรพ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษที่รับผิดชอบงานทุกคน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2