เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจการราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชการธานี และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตลอดจน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกข้าราชการฯ ทั้งหมด 8 ประเภท ดังนี้
• ประะเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน : นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ
• ประเภทพัฒนาการอำเภอ : นายจรัญ ใจห้าว พัฒนาการอำเภอวังหิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
• ประเภทวิชาการ : นางสาวนิตยา คำโสภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
• ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน : นางสาวบุษดา ไชยภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปรางค์กู่ และนางสาวกาญจนา หมื่นสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
• ประเภทสนับสนุน : นางเครือวัลย์ บุญหวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
• ประเภทพนักงานราชการ : นางศุภาวีร์ กองผ้าขาว นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
• ประเภทลูกจ้างประจำ : นายสมคิด พรมสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
• ประเภทซื่อสัตย์สุจริต : นายประเสริฐ สมบัติทยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมถึงโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทต้นแบบ
ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ได้กล่าวต้อนรับ และนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด ได้แนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท รวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ สพจ.ศรีสะเกษ ตลอดจนเครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การประเมินคัดเลือกฯ ของเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เน้นการนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกฯ เช่น การนำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2