ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรณการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1
•โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

 1. สถานการณ์คนพิการปัจจุบันในจังหวัดศรีสะเกษ
 2. สถานการณ์ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565
 3. รายงานผลการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565
  1. รายงานผลการอนุมัติโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. รายงานผลการอนุมัติเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  3. รายงานการปฏิบัติงานตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565
  4. การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
  5. การคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
   •คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
  6. พิจารณาอนุมัติกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 48 ราย เป็นเงิน 2,880,000 บาท : ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด และอนุมัติเงินกู้จำนวน 46 ราย
   เป็นเงิน 2,348,900 บาท
  7. พิจารณาเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) จำนวน  2 โครงการ เป็นเงิน 390,910 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป
  8. พิจารณาเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 239,355 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป
  9. พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 โครงการ เป็นเงินจำนวน  9,928,595 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบตามแผนฯ ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  10. การพิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการตามกรอบวงเงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ขอรับการสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน  350,000 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติทั้ง 3 โครงการขยายเวลาดำเนินการตามห้วงเวลาที่เสนอเพิ่มเติม
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2