เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. การศึกษาดูงานการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
2. โรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรสถนศึกษาฐานสมรรถนะสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
3. การใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
4. การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564(รุ่นที่ 3)
5. แนวทางพิจารณาการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ ก.ค.ศ. และ สพฐ.
6. สถานศึกษานำร่องขอเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการศึกษา
7. การประเมินความก้าวหน้าโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
8. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้นร่วมชมนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนนำร่องในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ นางประภาภัทร นิยม อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์ นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล นางรัตนา กิตติกร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2