ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผู้บริหารจังหวัด”

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรเอกชน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผู้บริหารจังหวัด” เยี่ยมชมการบริหารจัดการความเป็นอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม การผลิตผ้าพื้นเมืองในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาด จากศิลปินแห่งชาติและบุคคลดีเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น ผ้าทอศรีสะเกษ การทีองเที่ยวชุมชน ดังนี้
– ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2564
– “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ” มีนายโกมล พานิชพันธ์ ปราชย์ชุมชนและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลองเป็นเจ้าของ ได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่าง ๆ ของ “เมืองลอง” และผ้าโบราณของล้านนาโดยได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ศึกษาเรียนรู้และเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายด้วย
– แหล่งเรียนรู้ผ้าทอตีนจก ของ นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์-ศิลปะการทอผ้า พ.ศ. 2553
– พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดยเจ้าพิริยเทพวงษ์ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ โดย นางประภาพรรณ ศรีตรัย (ป้าเหงี่ยม) เรียนรู้เทคนิคการมัดย้อมด้วยห้อมธรรมชาติ รวมทั้งการออกแบบพัฒนาและการจำหน่าย
ณ พื้นที่อำเภอลอง และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2