เป็นประธานในพิธีเปิด/ปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด/ปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธศาสตร์ตำบลในการแก้ไขปัญหา ในการฝึกอบรมรุ่นนี้เป็นกิจกรรมอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน( ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 80 คน
โดยมีป้องกันจังหวัดผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอบึงบูรพ์ ผู้แทนรองผอ.รนม.จวศก.(ท) ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษร่วมดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2