ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผู้บริหารจังหวัด”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้แทนกลุ่มโอทอป ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผู้บริหารจังหวัด” เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ได้รับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่เป็น Best Practice โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะ ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยหลักการ DSLM ดังนี้
D-Demand ความต้องการของประชาชน
S-Supply ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือทุนชุมชน
L-Logistics โครงข่ายน้ำในเขตพื้นที่ชุมชน การลำเลียงขนส่งจากต้นทางไปปลายทาง
M-Management การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2