พิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร ผู้บริหาร(ผู้บริหารจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ เครือข่าย OTOP) ซึ่งกำหนดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
2. เพื่อพัฒนาสร้างสภาวะผู้นำ สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชน
4. เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยวในเขตเมืองเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ เครือข่าย OTOP รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และเครือข่าย OTOP เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2