เป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 (OTOP Produt Champion : OPC) ระดับจังหวัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 (OTOP Produt Champion : OPC) ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด/ประเทศ และเป็นระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลลูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์คัดสรรฯระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 มียอดสมัคร จำนวน 362 ผลิตภัณฑ์ จากเป้าหมาย 344 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 106.4 เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร (70  ผลิตภัณฑ์) เครื่องดื่ม (6  ผลิตภัณฑ์) ผ้าและเครื่องแต่งกาย (190  ผลิตภัณฑ์) ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (89  ผลิตภัณฑ์) และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (7  ผลิตภัณฑ์)
โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรฯ และต้อนรับครั้งนี้ อาทิ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนการจังหวัด นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัด ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประชาชิด อาจารย์สาขาการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพานิชย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้

าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตลอดจนผู้อำนวยกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2