ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13/2565 มีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. ผลการดำเนินงานการเร่งรัดมาตรการ Covid Free Setting จังหวัดศรีสะเกษ
3. แนวทางการปรับลดมาตรการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU และการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และ เมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
4. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) ประจำช่องทางผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
6. พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2