ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก) ครั้งที่ 3/2565 และประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting) อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผอ.รมน.จว.ศก. (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2