พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต่อภารกิจสำคัญ 1) การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยในพื้นที่ชุมชน เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยุสื่อสาร โปรแกรมสำเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน (Application) และการวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล 2) การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทำหน้าที่อาสาสมัครในการประสานงาน ติดตาม เฝ้าระวังเหตุการณ์ตรวจสอบสถานการณ์ รายงานเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในพื้นที่จริง  สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยแก่หน่วยเหนือ และ 3) การกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยมีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ สายหลัก/สายรอง ลำห้วย หรือมีประวัติการเกิดอุทกภัย ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรารมย์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 50 ราย โดยมี นายประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2