เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 229 และ 236 จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 229 นายอุไร วรรณบุตร อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 35 บ้านเนียม หมู่ที่ 3 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัย มุงด้วยสังกะสีทั้งหลัง สังกะสีมีสภาพเก่าและผุพัง ไม่มั่นคงแข็งแรง พื้นเป็นพื้นดินทั้งหลัง ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้านไม่มีที่อาศัยนอนได้ อายุมากไม่สามารถทำการเกษตรได้
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น 58,000 บาทก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 236 นายเสริม ไชยบำรุง อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 36 บ้านขุมปูน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัย มุงด้วยสังกะสีทั้งหลัง สังกะสีมีสภาพเก่าและผุพัง ไม่มั่นคงแข็งแรง พื้นเป็นพื้นดินทั้งหลัง ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้านไม่มีที่อาศัยนอนได้
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นายธงชัย ทวีสุขสิริ หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภออุทุมพรพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
โดยทั้ง 2 รายเป็นครัวเรือนเป้าหมายใน TPMAP ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเนียม หมู่ที่ 3 ตำบลขะยูง , บ้านขุมปูน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2