ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ(คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และร่วมหารือเพื่อพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. นำเสนอผลการจำแนกครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 และวิเคราะห์ข้อมูล 4 ท และการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

 1. Model คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน สุขเสมอกัน ที่….ศรีสะเกษ ปรับปรุงแก้ไขครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำนวน 16,757 ครัวเรือน จากเดิมเป็นข้อมูล ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2564
 2. Action Plan แผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ครัวเรือน TPMAP 2565
  1. เมนูการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16,757 ครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 79 เมนู จำแนกตามมิติปัญหา 5 มิติ ดังนี้ มิติสุขภาพ จำนวน 13 เมนู มิติความเป็นอยู่ จำนวน 8 เมนู มิติการศึกษา จำนวน 30 เมนู มิติรายได้ จำนวน 23 เมนู มิติสุขภาพ จำนวน 5 เมนู
  2. การการนำเสนอการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ระดับพื้นที่ โดย อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุนหาญ อำเภอห้วยทับทัน
  3. โครงการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนากลไก แก้ไขความจน ทุกคนสุขเสมอกันที่…ศรีสะเกษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ให้กับกลไกการขับเคลื่อนฯ ระดับพื้นที่
   ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ และกำหนดการรายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยจำแนกตามมิติของปัญหา ผ่าน Google Form เพื่อให้สามารถขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และมีความอยู่ดีมีสุข
   โดยมี นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมณทลทหารบกที่ 25 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ คณะทำงานฯ ทั้ง 6 มิติ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2