ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้การรับรองข้อมูลการตรวจสอบสต๊อกข้าวของผู้ร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ประกอบการสมัครร่วมโครงการ 8 ราย ยื่นตั๋วสัญญาใช้เงิน 6 ราย ไม่ได้ยื่นตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ราย
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมีพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผอ. ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสมาคมชาวนาไทยจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2