ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งผลดำเนินการ และพิจารณามาตรการเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒยาบทบาทสตรี ดังนี้

 1. รายงานภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ 13 พฤษภาคม 2565) มีหนี้เกินกำหนดชำระ เป็นเงิน 11,831,765.03 คิดเป็นร้อยละ 13.10 ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการติดตามการชำระหนี้ให้สมาชิกลูกหนี้เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผลการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัดเป็นไปตามค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
 2. รายงานการดำเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
 3. รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ (ไตรมาส 3) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 รับผิดชอบแต่ละโซนอำเภอ ทั้งหมด 11 คณะ เพื่อติดตาม กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ เงินทุน และหนี้
 4. กำหนดการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดดำเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดภายใน 31 พฤษภาคม 2565
 5. พิจารณามาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปรับโครงสร้างหนี้) จำนวน 3 โครงการ
  5.1 โครงการเจียรไนพลอย ของนางอนงค์ สง่างาม ผู้กู้หลัก อำเภอปรางค์กู่ ขอปรับโครงการสร้างหนี้เป็นผ่อนชำระรายเดือนจำนวน 12 เดือน เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ชำระเป็นรายงวด 12 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาการผ่อนชำระของลูกหนี้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
  5.2 โครงการต่อยอดโครงการร้านค้าสวัสดิการชุมชน ของ นางสาวเอมอร มณีจันทร์ ผู้กู้หลัก อำเภอปรางค์กู่ ขอปรับโครงการสร้างหนี้เป็นผ่อนชำระรายเดือน จำนวน 24 เดือน เนื่องจากหนี้ใกล้ขาดอายุความ : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ชำระเป็นรายงวด 12 เดือน เพื่อต่ออายุความดำเนินการทางกฎหมาย และช่วยแบ่งเบาการผ่อนชำระของลูกหนี้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
  5.3 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ของนางสาวกิสรารัตน์ อินตา ผู้กู้หลัก อำเภอปรางค์กู่ ขอปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ชำระเป็นรายงวด 12 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาการผ่อนชำระของลูกหนี้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
  ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่อง การประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ เป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีและถวายพระพรต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้สตรีทุกกลุ่มมีส่วนร่วมประดิษฐ์ฯ เพื่อนำมาใช้ประดับ และตกแต่งการจัดงานสำคัญของจังหวัดและงานพัฒนาสตรีต่อไป
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2