ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นในเรื่องสำคัญ ดังนี้ มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ผลการดำเนินงานตามมาตรการรับรองสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 ซึ่งมี 9 มาตรการ และพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565 /2566 ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2