พบปะหารือข้อราชการร่วมกับนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการดำเนินงานของหน่วยงาน One home
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัด(1+10 Agenda Sisaket) โดยมีการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ เข้าร่วมพบปะหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2