ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์ บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน เพื่อส่งผลให้ส่วนกลางดำเนินการคัดสรรฯ ระดับประเทศต่อไป ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสรุปข้อมูลยอดผู้สมัคร (ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) จำนวน 205 ผลิตภัณฑ์ จากเป้าหมาย 344 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 59.59 ได้เร่งรัดและอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ประชุมได้ชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนคัดสรรฯ ระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 30 คะแนน และส่วนที่ 2 ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จำนวน 25 คะแนน สำหรับส่วนที่ 3 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 คะแนน ส่วนกลางจะดำเนินการให้คะแนนต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ได้เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากร และกรอบระยะเวลา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แต่ละชุดให้สอดคล้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทบทวนแนวทางร่วมกันจากปัญหา อุปสรรคที่เคยเกิดขึ้น เช่น การสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การขึ้น/ต่อทะเบียนมาตรฐานของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน เป็นต้น
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนเข้าร่วม ดังนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัด นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัด ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประชาชิด อาจารย์สาขาการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ ประธานเครือข่าย OTOP และผู้แทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2