เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 240 และ 238 จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 240 นางทองสูรย์ ยางงาม อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 25 บ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
สภาพปัญหา : อาศัยอยู่บ้านไม้ผุพัง หลังคาสังกะสีเก่า ไม่สามารถกันฝนสาดได้ ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง มีโรคประจำตัว
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 238 นางราตรี จิตมั่น อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 16 บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล
สภาพปัญหา : อาศัย​บ้านชั้นเดียว ผนังบุด้วยสังกะสีผุพัง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 70,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นายธงชัย ทวีสุขสิริ หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท สำนักงานแรงงานจังหวัด อำเภอราษีไศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอราษีไศล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลังจังหวัด แรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ผอ.สวท.จังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอราษีไศล ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแคน , บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2