ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบนโยบายสำหรับกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยได้รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับนางนงลักษ์ ชัยชาญ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และนางเกษมศรี สุระวิทย์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป อาทิ
– ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในปี 2564/2565
– แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 ส่วน และแผนผังกระบวนงาน (Work flow) ตามสถานะของบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
– กลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) และระยะฟื้นฟูไตร่ตรอง (Reflection Period – RP)
– คู่มือ SOP “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” การคัดกรองเบื้องต้น
– การช่วยเหลือเบื้องต้น และการยื่นของบประมาณสนีบสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี
– คู่มือการดำเนินคดี สำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2