เปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการอำนวยความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการอำนวยความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยฯในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีจำนวน 2 รุ่น รวม 400 คน ครั้งนี้ เป็นการอบรมในรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 200 คน มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เทคนิคการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชน การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ขบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการนำแผนมาใช้ประโยชน์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอำนวยความเป็นธรรม การดำเนินการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวิทยากรจาก ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และจิตอาสา ๙๐๔ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ประธานในพิธีได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการอำนวยความเป็นธรรม
โดยมีอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2