เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 มีประเด็นหารือในการประชุม ดังนี้
1. การพัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพและขยายผลทุเรียนศรีสะเกษ
2. การส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์และเกษตรพื้นถิ่น
3. การตรวจรับรองคุณภาพ
4. การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI
5. สถานการณ์การผลิตทุเรียนภูเขาไฟ
6. การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
7. โครงการ Durian in Metaverse
8. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และการจัดทำ Clip ประชาสัมพันธ์
9. การส่งเสริมตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ www.lavadurian.com
10. การบริการ/การขนส่ง
11. มาตรการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุเรียนภูเขาไฟ
12. มาตรการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ และแผนปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ
13. การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
14. การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2