พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร
โดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขับเคลื่อนให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์กลางการผลิตไก่โคราชอินทรีย์ที่ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ
ของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถใช้ไก่โคราชอินทรีย์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดทั้งโซ่การผลิต
2. เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างผู้ผลิต การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อทำให้โซ่การผลิตทั้งหมดเชื่อมโยงกัน และทำให้ผลผลิตไก่ที่ผลิตได้สามารถสร้างรายได้
3. เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
4. เป็นการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2