ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลังให้กลุ่มเกษตรกร โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 กลุ่ม ขอรับการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 เครื่อง แบ่งเป็น
– กลุ่มเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 กลุ่ม 9 เครื่อง
– กลุ่มเกษตรกรจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 กลุ่ม 11 เครื่อง
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2