ประชุมเลขานุการในคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเลขานุการในคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์รายได้จากข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้นำเสนอผลและเน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปปรับแนวทางการทำงานฯ ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ดังนี้
• เป้าหมายสำคัญ : การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน หรือ การตัดเสื้อให้พอดีตัว
• กลไก : ศจพ.จ., ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ (ทีมตำบล) ทีมพี่เลี้ยง เข้าไปรับทราบปัญหา หาทางแก้ไข จัดทำแผนร่วมกันทุกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
• แนวทางสนับสนุนให้ครัวเรือน : วางแผน/แก้ปัญหาตรงตามสภาพปัญหาที่กำลังเผชิญตามแนวทางแก้ไขปัญหา (4 ท.) ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ด้วยการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
• ต้องบันทึกข้อมูล : ในระบบ Logbook ทุกครั้งที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
• นายอำเภอเป็นขุนศึกสำคัญ : ที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
และประธานได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ศจพ. ทุกระดับต้องเกาะติดและให้เห็นความคืบหน้าทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของการแก้ไขปัญหา สุดท้ายต้องขอขอบคุณทีมงาน ศจพ. ทุกระดับที่ช่วยกันทำงานได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลา การขับเคลื่อนนี้ถือเป็นงานสำคัญของรัฐบาล กอปรกับเป็นงานที่ค่อนข้างยากยิ่งภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัด จึงต้องอาศัยการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายให้งานของจังหวัดศรีสะเกษสำเร็จเรียบร้อย
สำหรับการประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และคัดเลือกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกือบทุกอำเภอได้ส่งครัวเรือนยากจนฯ (ยกเว้น 3 อำเภอ คือ อุทุมพรพิสัย เมืองจันทร์ และยางชุมน้อย) ทั้งหมดจำนวน 19 ครัวเรือน คัดเหลือ 10 ครัวเรือน ตามเกณฑ์เบื้องต้น
– ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564
– บันทึกข้อมูลใน TPMap
– เป็นตัวแทนครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้
– สามารถประกอบอาชีพ/กิจการที่ต่อยอดขยายผลจากเดิม
ในการประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนรองนายแพทย์สาธารณสุข ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนจ่าจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุกคน ได้ร่วมประชุมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2