เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อฯ แก่ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน ภาคราชการ และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
▪️ กิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ซึ่งดำเนินการทุกเช้าวันอังคาร
▪️ กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ดำเนินการทั้งหมด 5 ซุ้ม คือ
1) ซุ้มสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อ
2) ซุ้มร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อฯ
3) ซุ้มร่วมปักแส่วปีกผีเสื้อฯ
4) ซุ้มประดิษฐ์ผีเสื้อชุดพิเศษ และ
5) ซุ้มส่งมอบผีเสื้อที่ประดิษฐ์แล้ว (กำหนดรวบรวมเพื่อคัดเลือกผีเสื้อฯ ส่งมอบให้ส่วนกลาง 17 พฤษภาคม 2565 จำนวน 90 ตัว)
▪️ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
▪️ กิจกรรมฟังดนตรีในสวน บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ พร้อมวาดภาพผีเสื้อโดยเยาวชน
ทั้งนี้ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม และแบ่งงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกเป็น 5 ฝ่าย เพื่อกำกับ ดูแลอำนวยความสะดวกให้การจัดงานกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ
1) งานสถานที่/อาหารว่าง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ, เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.), องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2) งานอำนวยการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3) งานทำบุญตักบาตร : วัฒนธรรมจังหวัด
4) งานประดิษฐ์ผีเสื้อฯ และนิทรรศการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, วัฒนธรรมจังหวัด, กลุ่มสตรีแต่ละอำเภอ, วิทยาลัยเทคนิค, ศึกษาธิการจังหวัด, โรงเรียนสตรีสิริเกษ, โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ, เครือข่าย OTOP จังหวัด อาทิ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์อาภรณ์ อ.บึงบูรพ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย, กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านเอือด อ.อุทุมพรพิสัย, กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ อ.ศรีรัตนะ ฯลฯ
5) งานประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำหรับกลุ่มเป้าหมายให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดกว้างให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพร
การประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พัฒนการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถศรีสะเกษ คุณครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คุณครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) จังหวัดศรีสะเกษ และพัฒนาการอำเภอบึงบูรพ์ สมาชิกกลุ่มสิ่งประดิษฐ์อาภรณ์ อำเภอบึงบูรพ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษที่รับผิดชอบงานทุกคน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2