เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และประธานอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทุกระดับที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม ปี พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับแผนดำเนินงาน ประกาศ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องของการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เช่น การมอบหมายงาน และการคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลงานจากผู้สมัครทั้งหมด 3 ราย 1) นางสมหวัง เดชสายบัว 2) นายสนอง ธรรมคุณ และ 3) นายจตุรภัทร โคตรชัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น ทั้งหมด 3 ราย เสนอส่วนกลางฯ ดำเนินการออกประกาศณียบัตรต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2