เป็นประธานเปิดป้ายงานผูกพัทธสีมาและเปิดผ้าคลุมลูกนิมิต

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดป้ายงานผูกพัทธสีมาและเปิดผ้าคลุมลูกนิมิต ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูศรีโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
วัดหนองบัว ได้เริ่มก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี 2524 แต่ยังไม่มีโรงอุโบสถ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 ได้มีการก่อสร้างโรงอุโบสถขึ้น และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ได้ประกอบพิธีสวดถอนสมานสังวาสสีมาติจีวราวิปวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมนี้จึงจัดงานฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน ถึงวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจรรโลง สืบสาน พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอขุนหาญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชน ร่วมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินพิธีการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดหนองบัว ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2