ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “(ร่าง) วิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ” เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “(ร่าง) วิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ” เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Webinar เพื่อรับฟังแนวทางการวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ และกำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศในด้านการใช้พื้นที่ สำหรับให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สนง. โยธาธิการและผังเมืองฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
โดยเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางผังเมือง คือ เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางหลายระดับพื้นที่ การส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ต่อยอดการท่องเที่ยวระดับโลกที่เน้นคุณภาพความยั่งยืน เชื่อมโยงอุตสาหกรรม และการบริการที่มีศักยภาพ การกระจายโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การเพิ่มบทบาทของฐานเศรษฐกิจการเกษตรมูลค่าสูงผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรม และสุดท้ายการพัฒนาชุมชนเมืองที่มีความยืดหยุ่นในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน เป็นต้น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2