ประชุมทบทวนการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดประเด็นวาระผ้าทอมือ

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมทบทวนการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดประเด็นวาระผ้าทอมือ พร้อมด้วยสถิติจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนสำนักงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำ
1) ทบทวน ประเด็นสำคัญ (Pain Point) วาระผ้าทอมือศรีสะเกษ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบสู่การพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นดิจิทัล และสอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ( สพร. ) โดยร่วมตรวจสอบชุดข้อมูล จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป และกระบวนการค้าและการตลาด
2) การตรวจสอบความถูกต้องขอชุดข้อมูล โดยให้หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูลคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้องเเม่นยำ ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน นำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในประเด็นวาระผ้าทอมือต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2