ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสามัคคี ชั้น 2 อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
โดยที่ประชุมได้เสนอกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 และรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการของเสียรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. งบประมาณแผ่นดิน โครงการก่อสร้างระบบกำจัดของเสียรวมหรือระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 5 โครงการ
  2. งบกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นเงินทั้งหมด 5,591,850 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ขยายเวลาออกไปถึง 30 มิถุนายน 2565 ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 อปท. และอยู่ระหว่างดำเนินการ 11 อปท.
    และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบักดอง งบประมาณ 3,767,120 บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
  4. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายในตำบลดินแดง งบประมาณ 2,705,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
    ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ทั้ง 2 โครงการ และเสนอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารรายละเอียดบางหัวข้อให้ถูกต้อง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อตรวจสอบ และส่งต่อให้ส่วนกลางฯ พิจารณาเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2