พิธีเปิดโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian ยกสวนทุเรียนเข้าเมตาเวิร์ส (Metaverse) หวังดึงนักท่องเท่ียวกลุ่ม New Wealth เที่ยวประเทศไทย

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian ยกสวนทุเรียนเข้าเมตาเวิร์ส (Metaverse) หวังดึงนักท่องเท่ียวกลุ่ม New Wealth เที่ยวประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ทดลองทำจริงไปพร้อมกัน และสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมี “สวนทุเรียน” เป็น ธุรกิจนำร่องในการเชื่อมโยงจากโลกเสมือนสู่โลกจริงโดยใช้แพลตฟอร์ม Web 3 เข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทุเรียนเป็นผลไม้ขึ้นช่ือของไทยและเป็นผลไม้ที่ทุกคนรอคอย ประกอบกับเป็นฤดูกาลท่ีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด ททท. จึงได้นำทุเรียนสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งสายพันธ์ุที่เห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี หรือ สายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถอ้น เช่น พันธุ์หมอนทองภูเขาไฟศรีสะเกษ พันธุ์หลง-หลินลับแล นอกจากนี้ยังมีทุเรียนในแต่ละท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือที่เรียกว่าทุเรียน GI มารวมไว้ใน Metaverse โดยให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ทดลองทาจริงไปพร้อมกัน โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ททท. ผอ.ททท.สนง.สุรินทร์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงภาพยนตร์ NT First Class 2 SF World Cinema ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2