เปิดงาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีเกษ”

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีเกษ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และพัฒนา/ส่งเสริม ตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงและจำหน่าย สินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่มีศักยภาพจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2