ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564
2. รายงานการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
3. รับทราบการอนุมัติหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
4. การจัดพิมพ์กรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษ
5. การรับสมัคร การคัดเลือก และการเตรียมการบริหารจัดการโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 3
6. การเตรียมงานมหกรรม 10 Agenda วาระนวัตกรรมการศึกษา
7. การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองนายก อบจ. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นางรัตนา กิตติกร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2