ประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ โครงการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 216 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ อันมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (10+1 Agenda Sisaket)
3. การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2