ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1
•โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. สถานการณ์คนพิการปัจจุบันในจังหวัดศรีสะเกษ
2. สรุปลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ผลการอนุมัติเงินกู้ของกองทุนฯ และเงินสนับสนุนตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ
4. ผลอนุมัติเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
•พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
1. กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินจำนวน 118 ราย เป็นเงิน 7,060,000 บาท และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด และอนุมัติเงินกู้จำนวน 108 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 5,432,400 บาท
2.โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 215,630 บาท คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาโหราศาสตร์หลักสูตรไพ่ยิปซีพยากรณ์ สำหรับคนตาบอดในจังหวัดศรีสะเกษ โดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดศรีสะเกษ : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป
3.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ตามกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 135,750 บาท คือ โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการกันทรลักษ์ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม โดยศูนย์บริการคนพิการกันทรลักษ์ : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป
4. การพิจารณาขยายระยะะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาดำเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากเดิมคือ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2