ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมี นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เชียงใหม่ กาญจนบุรี สุโขทัย และแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการ สพร. และคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอวิสัยทัศน์ ทิศทาง และผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัดรวม 8 จังหวัด
ทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษได้รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. กำหนดให้ นวัตกรรมการศึกษาเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ
2. การประกาศใช้กรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket ASTECS
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ
4. การยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนำร่อง โดยผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 8 Module

 1. TEP Forum Sisaket ปีที่ 2 นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อกรอบหลักสูตรจังหวัด
  1. กำหนดแผนการขับเคลื่อน ปี 2565 ดังนี้
   6.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการระดับพื้นที่ โดยการผนึกกำลังและความร่วมมือกับเขตพื้นที่ อบจ. เทศบาล สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนำร่อง
   6.2 การรับสมัครสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 3
   6.3 การประเมินผลโรงเรียนนำร่อง และการวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
   6.4 การจัดสรรงบประมาณจังหวัดบูรณาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
   ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2