เปิดงานตลาดนัดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุดยอดอาหารและอาภรณ์ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เพื่อสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุดยอดอาหารและอาภรณ์ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เพื่อสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการขายสินค้า และบริการ บนพื้นฐานความรู้ทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงผลงาน เกิดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของสัปดาห์
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานชมรมพุทธสมาคมจังหวัด ประธานชมรมคนรักถิ่น ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ และพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณตลาดถนนวัฒนธรรมมารี – หนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2