ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตราการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) และชุมชนป่าในเขตสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในลุ่มน้ำ 3, 4 และ 5 โดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 กรณี จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และการรายงานผลการดำเนินงานนโยบายที่ดินจังหวัด เกี่ยวกับผลการแก้ไขข้อมูลผลการสำรวจการครอบครองที่ดินราษฎร การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
สำหรับประเด็นพิจารณา เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ และกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า พื้นที่อำเภอขุนหาญ บริเวณภูกระทุง-พนมปะโน และบริเวณกิโลเมตรที่ 9-13 เส้นทางช่องกระบาล-กระไบ ที่ประชุมฯ มีความเห็นรับรองพิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินการตามนโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2