ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งผลดำเนินการ และพิจารณาการอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

  1. รายงานภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2565) มีหนี้เกินกำหนดชำระ เป็นเงิน 11,272,905.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการติดตามการชำระหนี้ให้สมาชิกลูกหนี้เข้าสู่ระบบ
  2. รายงานความคืบหน้าของการดำเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยดำเนินคดีกับลูกหนี้ฯ จำนวน 6 คดี แบ่งเป็น คดีอาญา 5 คดี และคดีแพ่ง 1 คดี
  3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2565 ได้รับการจัดสรรจำนวน 15,806,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,403,024 บาท (ร้อยละ 78.47) คงเหลือ 3,403,456 บาท
  4. การพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรอบนี้พิจารณาอนุมัติประเภทเงินทุนอุดหนุน จำนวน 18 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 540,150 บาท ซึ่งที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติทั้งหมด 18 โครงการ
    ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่อง การประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ เป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีและถวายพระพรต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้สตรีทุกกลุ่มมีส่วนร่วมทั้ง 22 อำเภอ กำหนดรวมพลังการประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดศรีสะเกษ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อขยายผลให้สตรีและประชาชนสามารถประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำมาใช้ประดับและตกแต่งการจัดงานสำคัญของจังหวัดและงานพัฒนาสตรีต่อไป
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2