พิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ขึ้นทุกตำบล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย ศส.ปชต. ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อติดตามการดำเนินงานสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
โดยมีนายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 7 ( จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้แทนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการ ศส.ปชต.ทุกตำบล ร่วมดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19 )อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2