พิธีเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันเป็น 1 ใน10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษสุขภาพดี

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันเป็น 1 ใน10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษสุขภาพดี กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวพยาธิ ปนอยู่ในอุจจาระและถ่ายลงส้วม จากนั้นรถดูดส้วมสิ่งปฏิกูลนำไปทิ้งที่สาธารณะ เช่น ป่าร้าง สวน ไร่ นา และปลา หอย กินเข้าไป และคนนำสัตว์พวกนี้มารับประทานเป็นอาหาร โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ทำให้คนเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดยบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เป็นโครงการบ่อบำบัดแห่งที่ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 497,000 บาท โดยรวมกับการทำถนนและปรับสภาพภูมิทัศน์
จากนั้น เป็นประธานในกิจกรรมมหกรรม “คนปรางค์กู่สุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำดี” บูรณาการงานก้าวท้าใจ SEASON 4 ซึ่งอำเภอปรางค์กู่ได้รับเลือกให้เป็นอำเภอ Best practice ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย
1. การเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
2. การแสดงและจัดทำอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
3. การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
4. กิจกรรมการเต้นแอโรบิคแด๊นซ์ ประกอบจังหวะ โดยทีม อสม. ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นายอำเภอปรางค์กู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอปรางค์กู่ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนอำเภอปรางค์กู่ ร่วมในกิจกรรม ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล และสนามหน้าเทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2