เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำฝายชะลอน้ำ โครงการ “รักษ์น้ำฟื้นป่า ฉลอง ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำฝายชะลอน้ำ โครงการ “รักษ์น้ำฟื้นป่า ฉลอง ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นการพิเศษเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปีในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมลักษณะพิเศษ เน้นการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และกรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ จึงได้เสนอโครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่าฉลอง ๑๓๐ ปี”แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ อำเภอโนนคูณ จึงได้คัดเลือกพื้นที่จัดทำฝายชะลอน้ำ ณลำห้วยโผ่น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนค้อ เนื่องจากลำห้วยโผ่นเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนค้อ ทำให้พี่น้องในพื้นที่ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร บริเวณที่จัดทำฝายชะลอน้ำเดิมมีคันคูกั้นน้ำ แต่เมื่อปีที่แล้วมีกระแสน้ำไหลแรงทำให้คันคูขาดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร การจัดทำฝายชะลอน้ำจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาประชาชนในพื้นที่และส่วนที่เกี่ยวข้องทำฝายชะลอน้ำดังกล่าว
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอโนนคูณ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและภาคเอกชน จิตอาสา ร่วมดังกล่าว ณ ลำห้วยโผ่น ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2