ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี…ฮักแพงแบ่งปัน)

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี…ฮักแพงแบ่งปัน) ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทาง ศจพ.ของกระทรวงมหาดไทย
โดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่วนราชการภาครัฐ เอกชนจัดทำระบบและมุ่งศึกษาครัวเรือนผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ขาดโอกาสทางสังคม ตามระบบ TPMAP ข้อมูล จปฐ.รวมทั้งที่เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มต้นดำเนินโครงการ “ซำโมเดล” เพื่อเป็นการศึกษาหารูปแบบในการทำงานด้วยการตรวจสอบ/สอบทานข้อมูลครัวเรือนที่มีอยู่ในระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และเพื่อนำเข้าข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจ และเพื่อให้เกิดฐานระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยการบูรณาการความร่วมมือภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วนร่วมไปถึง ภาคีเครือข่ายประชาสังคม และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
จากนั้น พบปะ และให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวบัวทอง แก้วเชียงทอง อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 40 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
สภาพปัญหา : เป็นผู้สูงอายุอาศัยเพียงลำพัง ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยอยู่บ้านไม้ทรุดโทรมบนที่ดินของน้องสาว ไม่มีห้องน้ำ
การช่วยเหลือ : มอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และไม้ผล มี รพ.สต.เข้าบริการตรวจสุขภาพ อบต.ซำร่วมกับผู้นำชุมชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และร่วมกิจกรรมสังคมโรงเรียนผู้สูงอายุ
2. นางทองจัด ฤทธิ์เดช อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 86 บ้านเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
สภาพปัญหา : เป็นผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวไปมาลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การช่วยเหลือ : มอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ฝึกอบรมการทอผ้าลายดอกลำดวน รพ.สต. ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบนที่ดินมรดกของตนเอง
3. นายสมศรี เทพภูวงศ์ อายุ 46 ปี ไม่ปรากฏบ้านเลขที่ บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 4 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
สภาพปัญหา : เป็นผู้พิการทางความเคลื่อนไหว มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน มีบุตร 2 คนอยู่ในวัยเรียน (บุตรคนโตออกจากโรงเรียนมาช่วยประกอบอาชีพหาปลาและเลี้ยงไก่ขาย)
การช่วยเหลือ : มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว 3,000 บาท มอบพันธุ์ปลา และเมล็ดผัก ไม้ผลให้เพื่อเลี้ยงชีพ ฝึกอบรมการทำขนมจาก มี รพ.สต. ช่วยกายภาพบำบัด และ อสม./อพม.ช่วยดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานและชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ให้แก่ครอบครัวราษฎรทั้ง 3 ราย
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. อสม. อพปร. ชรบ. และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2