พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ การจำหน่ายและการแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งยังเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
กิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีกล่าวถวายราชสดุดีและปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบันหลักของชาติ
– มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัด แก่ทายาทผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,205 บาท
– มอบชุดยาพระราชทาน ให้แก่ประชาชน โดย มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 50 ชุด
– มอบพันธุ์ปลาให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน โดย สนง.ประมงจังหวัด จำนวน 50 ถุง
– มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ โดย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 20 ถุง
– มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 20 ถุง
– มอบไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้มีปัญหาในการเดิน จำนวน 10 อัน
– เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ พอ.สว. จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และบูธแสดงนิทรรศการ การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหาด หมู่ 14 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
จากนั้นออกเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 3 ราย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สาธารณสุข โรงพยาบาล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และมอบหมายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการ
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 8 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอบึงบูรพ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. อสม. ชรบ. อปพร. คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหาด ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2